Устав

Уставът по, които се ръководи дейността на Пловдивско киноложко дружество е приет на проведеното Учредително събрание на 28.10.2010 година в град Пловдив. Ето и пълният му текст:

СНСЦ„ПЛОВДИВСКО
КИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО”

У С Т А В

ГЛАВА І – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Пловдивско киноложко дружество е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище: гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 40.
Чл. 2. Пловдивско киноложко дружество, наричано за кратко ПКД, се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и е учредено за неопределено време.
Чл. 3. ПКД осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си, Устава и правилниците на БРФК и FCI.
Чл. 4. ПКД ще кандидатсва за пълноправено членство в Българска Републиканска Федерация по Кинология, наричана за кратко БРФК, и ще съобразява дейността си с нейния Устав, правилници и други актове на органите й на управление.

ГЛАВА ІІ – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 5. Основни цели:
1. да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от различни породи и тяхните любители;
2. да запази и разпространява кучетата в чист вид;
3. да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред широката общественост;
Чл. 6. Задачи за постигане на целите:
1. да води на отчет в общ регистър всички кучета с доказан произход от съответната порода;
2. да прилага единствено и само метода на чистопородно развъждане;
3. да издирва и изучава данни, касаещи породите, както и да ги предоставя на членовете си и на периодичните киноложки издания;
4. да организира за своите членове и поканени гости специализирани изложби и семинари и конференции, свързани с основните цели.
Чл. 7. Средства за постигане на целите:
1. идентификация чрез татуировка или микрочип на всички кучета с доказан произход от съответната порода, които са годни за развъдна дейност, и създаване на база данни за кучета с имплантиран микрочип;
2. съдействане за издаване на родословие на кучетата от породи без клубове по порода съобразно Правилника и Регламента за селекция и развъждане на ПКД и БРФК;
3. завеждане на племенните кучета в ПЛЕМЕННА КНИГА и създаване на фотоархив;
4. създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността си, съобразени с тези на БРФК и FCI;
5. провеждане на окачествяване на кучилата, експертни оценки, пролетен и есенен преглед на млади кучета и водене на документация за клубни мероприятия;
6. организиране и провеждане на екстериорни изложби;
7. своевременно информиране на медиите за дружествените прояви;
8. поддържане на Web-страница в Интернет;
9. създаване на e-mail връзка между членовете на ПКД;
10. поддържане на контакти с клубове и развъдници от други държави за размяна на информация, свързана с дейността на ПКД;
11. разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете, Стандарти и тълкувания на стандарти за отделните породи и други просветни материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучетата;
12. повишаване качеството на екстериора на породните кучета посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, внос на ценни екземпляри или семенен материал от други държави и заплождане;
13. даване на компетентни консултации на членовете си и поемане на тяхната защита в случай на нужда;
14. признаване на развъдници за кучета от различни породи, както и представянето им пред БРФК и FCI;
15. предлагане пред БРФК на кандидати за национални съдии на отделни породи.

ГЛАВА ІІІ – ЧЛЕНСТВО
Чл. 8. В клуба могат да членуват физически и юридически лица.
Чл. 9. Всяко пълнолетно физическо лице, което признава Устава и правилниците на ПКД, може да стане член на сдружението, независимо от пол, гражданство, вероизповедание, етническа принадлежност и политически възгледи.
Чл. 10. Всяко юридическо лице, което признава Устава и правилниците на ПКД, може да стане член на сдружението.
Чл. 11. (1) Членството в сдружението е доброволно. За придобиване статут на член в ПКД кандидатът подава писмено заявление-образец до Управителния съвет.
(2) Кандидатите юридически лица прилагат към писменото заявление-образец решение на управителния си орган за членство в ПКД.
(3) Заявлението се приема на заседание на Управителния съвет в срок до 30 дни от подаването му. Управителният съвет уведомява кандидата писмено за получаване на заявлението му. Кандидата се счита приет след подаване на заявление, че ще спазва нормативните документи на ПКД и заплати встъпителната вноска и членският си внос за текущата година.
Чл. 12. Членуването в сдружението се прекратява при напускане, изключване, отпадане, смърт или поставяне по пълно запрещение, а също така и при прекратяване на сдружението.
а/ напускането става с писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на сдружението, подадено един месец предварително.
б/ решение за изключване от сдружението се взема от Общото събрание. Изключването от сдружението се налага в следните случаи:
1. нарушанаве на Устава, правилниците и други разпоредби на ПКД;
2. при неетично поведение и при констатирани действия срещу интересите на сдружението и неговия престиж, както и към всеки отделен негов член.
в/ отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски. Членският внос се заплаща до 31 Март за текущата година.
г/ прекратяване на членството при прекратяване на сдружението става в следните случаи:
1. по решение на Общото събрание на сдружението;
2. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

ГЛАВА ІV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 13. Всяко физическо лице – член на сдружението има следните права:
1. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на сдружението и членовете му;
2. на глас в Общото събрание и да бъде избиран в управлението на сдружението;
3. безплатно да използва информация на сдружението и да я изисква;
4. да прекъсне членството си.
Чл. 14. Всяко юридическо лице – член на сдружението има следните права:
1. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на сдружението и членовете му;
2. право на един глас в ОС и да бъде избиран в управлението на сдружението
3. безплатно да използва клубна информация и да я изисква;
4. да прекъсне членството си.
Чл. 15. Всеки член – физическо или юридическо лице е задължен:
1. да спазва Устава, правилниците и другите разпоредби на сдружението;
2. да заплаща редовно и в срок членския си внос;
3. да присъства и участва в клубните мероприятия;
4. своевременно да информира при промяна на адреса и телефона си.
Чл. 16. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъдат предоставени другиму посредством писмено упълномощаване от титуляра.

ГЛАВА V – УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 17. Ръководните органи на ПКД са:
а/ общо събрание /ОС/ – състои се от всички членове на ПКД;
б/ управителен съвет /УС/ – управителен орган на ПКД.
Чл. 18. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на ПКД и се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана в месечен срок за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
Чл. 19. (1) В компетенциите на ОС влизат:
1. изменения и допълнения на Устава;
2. приема и контролира изпълнението на вътрешните актове;
3. избиране и освобождаване на членовете на УС;
4. изключване на членове;
5. вземане на решения относно откриване на регионални секции;
6. вземане на решение за участие в други организации;
7. вземане на решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;.
10. взема решения относно дължимостта, размера и начините на плащане на встъпителния и годишен членски внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на УС;
12. отменя решения на другите органи на ПКД, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема и други решения, предвидени в Устава;
14. взема решения относно откриване и закриване на комисии;
15. обявява почетни членове;
16. създава временни комисии при необходимост.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на ПКД, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 20. За законно се счита ОС, на което присъстват 50% плюс един от членовете на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за легитимно независимо от броя на присъствалите членове.
Чл. 21. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от УС на сдружението или по писмено искане на една десета от членовете на сдружението.
Чл. 22. (1) Редовно ОС се провежда след писмена покана до всеки член, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива то се свиква. Покана се публикува в 30 дневен срок на интернет страницата на клуба и се изпраща по електронна поща на членовете.
(2) Текстът на поканата се поставя в канцеларията на сдружението и БРФК най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 23. (1) Всеки един от членовете на сдружението има право на един глас.
(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
(3) Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 24. Решенията на ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение и допълване на Устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете, представени на заседанието на ОС.
Чл. 25. Член на ОС няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, роднини по права линия без ограничения, както и за роднините му по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
Чл. 26. ОС осъществява контрол върху цялостната дейност на ПКД и финансовото му състояние.
Чл. 27. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/ – състои се от пет члена, които се избират от ОС за срок до пет години.
Чл. 28. УС се състои от председател, секретар, касиер и два члена.
Чл. 29. УС осъществява оперативно-изпълнителски и координационни функции и ръководи дейността на сдружението за периода между общите събрания:
1. представлява ПКД и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
3. разпорежда се с имуществото на ПКД при спазване изискванията на Устава;
4. регистрира нови членове на сдружението;
5. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
6. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
7. определя реда и организира извършването дейността на ПКД, като носи отговорност за това;
8. определя адреса на сдружението;
9. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
11. изготвя правилници за работата на сдружението;
12. отговаря писмено в 14-дневен срок на всички постъпили по надлежния ред в ПКД документи.
Чл. 30. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседанието на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, за които е предвидено сособенно мнозинство в Устава, така както е предвидено в съответните текстове на Устава.
(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл. 31. УС съхранява следните документи:
1. протоколи от провежданите събрания на ОС;
2. протоколна книга за заседанията на УС;
3. счетоводна документация;
4. Племенна книга, развъдни документи, документация от клубните мероприятия, фотоархив.
Чл. 32. УС отчита дейността си пред ОС.
Чл. 33. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ представлява ПКД пред всички национални, чуждестранни и международни държавни органи и обществени организации, заверява документите, издадени от сдружението, ръководи дейността на сдружението и се разпорежда с паричните средства по решение на УС, ежегодно внася план за дейността на сдружението през предстоящата година пред Годишното събрание и отчет за дейността през изтеклата година пред Общото събрание.
Чл. 34.(1).КАСИЕР събира членския внос, отчита приходите всеки месец пред УС и един път годишно пред ОС.
(2).СЕКРЕТАРЯТ подготвя съобщения, покани за мероприятията на сдружението и съхранява всички документи, касаещи дейността на сдружението, с изключение на тези, съхранявани от селекционера.
Чл. 35. ОС избира и СЕЛЕКЦИОНЕР. СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ е отговорник по развъдната дейност и е най-малко с ранг клубен съдия. В работата си се ръководи от Правилника за селекция и развъждане на ПКД, води развъдните документи и Племенната книга, съхранява оценъчни листи, координира процеса по татуиране, завежда базата данни за кучета с имплантирани микрочипове, предлага за заверка в БРФК родословията, предлага за регистриране развъдници пред БРФК, представлява ПКД пред БРФК на събранията на Развъдната комисия или упълномощава за това друг член на клуба, извършва огледи, окачествяване и приемана на кучила.

ГЛАВА VІ – ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
Чл. 36. Имуществото на ПКД се състои от парични средства, които се набират от:
1. членски внос;
2. вноски за участие в клубни изложби и експертни оценки;
3. издаване на родословия и други клубни документи;
4. регистрация на развъдници;
5. дарения;
6. спонсорство;
7. вноски за презентации в официалния Интернет-сайт на клуба;
8. наследство.
Чл. 37. Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на ПКД. Всичките направени разходи се документират от УС и се контролират от ОС на ПКД.

ГЛАВА VІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 38. (1) ПКД се прекратява:
1. с решение на върховния си орган;
2. с решение на окръжния съд по седалището, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред и добрите нрави,
3. е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 39. (1) При прекратяване на ПКД се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС.
(3) Относно несъстоятелността и неплатежоспособността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 40. Имущество след ликвидация
(1) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от УС на ПКД.
(2) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя и продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор или негови близки.
(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 и 2, отговарят за задълженията на ПКД след прекратяване до размера на придобитото.
Чл. 41. Заличаване на ПКД: след разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването.

ГЛАВА VІІІ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 42. ПКД има БУЛСТАТ, банкова сметка, печат, емблема, значка, членска карта.
В емблемата на ПКД: задължително фигурират заглавието на сдружението, 7- хълма, и стилизирани река и куче.
Чл. 43. Всички ръководни длъжности в сдружението работят на доброволни начала. Изключение може да се допусне само с решение на ОС на ПКД.
Чл. 44. Настоящия Устав се прие на проведно учредително ОС на ПКД, състояло се на 28.10.2010 година.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: